Tydzień 21 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 6 000 m2) podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 5 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 6 000 m2), podbudowy bitumicznej AC w km 8+590 do 8+850 oraz 8+850 do 9+000 (ilość ok. 11 110 m2) oraz warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 8+010 do 8+570 (ilość ok. 9 515 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 3 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 8 000 m2), podbudowy zasadnicza 0/45 (ilość ok. 20 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8- zbrojenie zabudowy chodnikowej
 • MS/PZ-6.6- deskowanie i betonowanie fundamentu podpory P1 oraz zbrojenie i deskowanie ściany fundamentu P1,
 • WS-7.0 – montaż krawężników i kotew talerzowych
 • WS-10.1- zasypka za przyczółkami P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • WS-10.5- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • MS-10.7- wykop i beton podkładowy pod fundamenty murów oporowych w osi 1,
 • WD-11.9 –betonowanie fundamentów murów oraz zbrojenie i deskowanie ścian w osi 3

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku J (w km 7+150 do 7+900), N (w km 11+350 do 12+000), C (DP najazd na WD-5.8 od m. Krążkowy) A (DP najazd na WD-5.8 od m. Myjomice)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-ZR-03 w km 5+480 do 5+660 S11
25 maja 2020