Tydzień 21 2019 r.

Wojewoda Wielkopolski w dniu 20 maja 2019r. udzielił zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych dla inwestycji w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę w toku postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
Dnia 24.05.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Techniczna nr 21. Spotkanie miało charakter Rady zatwierdzającej weryfikowanych przez Zespół Inżyniera opracowań z zakresu Projektu Wykonawczego. Wykonawca zobowiązał się do przekazania kompletu dokumentacji, która następnie zostanie przekazana do realizacji przez Inżyniera.

11 czerwca 2019