Tydzień 20 2021 r.

Tydzień 20 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, wykonanie warstwy dociążającej na zbiorniku ZR-02 oraz układanie geokraty i geowłókniny na zbiornikach ZR-03, ZR-04, ZR-05
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5,
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż barier energochłonnych w km 11+000 – 13+000 (łącznika do DK11 Baranów), wykonanie podbudowy bitumicznej AC WMS oraz warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 0+000-0+050 (strona lewa) i km 0+650-0+727 (strona lewa) na DW 482, wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 0+000-0+050 (strona prawa+lewa ) i 0+650-0+727 (strona prawa+lewa ) na DW 482, humusowanie skarp i rowów oraz układanie geokraty na zbiorniku retencyjnym ZR-10.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków, wysięgników, bramownic oraz nasadzania na tereny zielone na obiekcie Węzeł Kępno.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WS-10.1 montaż wylotów drenaży zaprzyczółkowych,
 • Obiekt WS-10.5 profilacja terenu przy torze nr 1,
 • Obiekt MS-10.7 montaż wylotów drenaży zaprzyczółkowych,
 • Obiekt MS-10.9 montaż wylotów drenaży zaprzyczółkowych,
 • Obiekt PHZM-01 montaż balustrad przy schodach skarpowych,
 • Obiekt PHZM-02 montaż balustrad przy schodach skarpowych,
 • Obiekt PHZM-03 montaż balustrad przy schodach skarpowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót

25 maja 2021