Tydzień 2 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 5 000 m3) oraz budowy nasypu dociążającego
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 5 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów w km 9+000 do 9+700

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WS-7.0 – wykonano wykop pod fundamenty murów oporowych w osi 1 i 2
  • WS-7.8 – montaż łożysk w osi 1 i 2, deskowanie i zbrojenie poprzecznic- podparcie pod belki typu T
  • WS-10.1 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka w osi 1, zbrojenie, deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka w osi 2
  • WS-10.5- zasypka fundamentu podpory 1
  • PHZM-03 –betonowanie skrzydeł wylotu przepustu
13 stycznia 2020