Tydzień 19 2021 r.

Tydzień 19 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : humusowanie skarp i rowów oraz wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, montaż barier energochłonnych,
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż barier linowych na łączniku do DK11 (Baranów), humusowanie skarp i rowów, układanie geokraty na zbiorniku retencyjnym ZR-10.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków, wysięgników oraz bramownic.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

  • Obiekt WS-7.8 – montaż wylotów drenaży zaprzyczółkowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót

  • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót

18 maja 2021