Tydzień 19 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie warstwy wzmacniającej C3/4 (ilości ok. 10 000 m2) oraz podbudowy bitumicznej AC w km 6+050 do 6+510
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 5 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 22 000 m2),
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 4 000 m3), wykonanie podłoża pod konstrukcję (ilość ok. 20 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8- montaż krawężników na obiekcie
  • MS/PZ-6.6- beton podkładowy i zbrojenie fundamentu podpory P1 i P2,
  • WS-10.1- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
  • WS-10.5- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 oraz fundamentu i budowa murów oporowych w osi 2
  • WD-11.9 –beton podkładowy pod fundament muru oporowego w osi 3

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku O (w km 10+950 do 12+000), oraz odcinku N (w km 11+350 do 12+000)
  • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-ZR 03 w km 5+480 do 5+660 S11 P
11 maja 2020