Tydzień 19 2019 r.

W dniu 08.05.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu za pismem WOO-II.4222.1.2018.JS.9 wydał postanowienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji ZRID. Postanowienie zawiera warunki, jakie należy spełnić na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej dla inwestycji.
Dnia 10.05.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Budowy nr 19. Celem spotkania było podsumowanie okresu sprawozdawczego – miesiąca kwietnia. Wykonawca przedstawił postęp prac projektowych, plan działania przewidziany do realizacji w maju oraz omówione zostały bieżące sprawy administracyjne dla kontraktu.

15 maja 2019