Tydzień 18 2021 r.

Tydzień 18 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie warstwy wiążącej AC 11W w km 5+572 (wyjazd awaryjny) na drodze dojazdowej 06, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S w km 5+572 (wyjazd awaryjny) na drodze dojazdowej 06, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5.
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5.
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: wykonanie warstwy wiążącej AC WMS 16W na Drodze Krajowej nr 11 w km 0+22,5-0+130, wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 13+030-13+260 oraz humusowanie skarp i rowów.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków, wysięgników oraz bramownic.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

  • Obiekt WS-7.0 – profilacja i umocnienie skarp
  • Obiekt WS-7.8 – profilacja i umocnienie skarp

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót

  • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót.

11 maja 2021