Tydzień 17 2021 r.

Tydzień 17 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie warstwy dociążającej na zbiorniku retencyjnym ZR-01a oraz układanie geokraty na zbiorniku ZR-01b.
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż barier energochłonnych w ciągu S11 km 10+537-10+946, warstwa ścieralna SMA w ciągu S11 km 7+700 do 8+820 oraz w obrębie Węzła Kępno Wschód (łącznice Ł01 do Ł04, ronda nr 2 i nr 3, łącznica w ciągu nowego przebiegu DW482 w km 0+100-0+600), humusowanie terenu, skarp i rowów w km 5+274-7+000.
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: wykonanie podbudowy bitumicznej AC WMS w km 13+150 do 13+418, włączenie do istniejącej DK 11 km 0+022,5 do 0+130, wykonanie warstwy wiążącej AC 11W w km 11+440 (wyjazd awaryjny), wykonanie warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 13+150 do 13+418, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S w km 11+440 (wyjazd awaryjny), wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków, wysięgników oraz bramownic.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

  • Obiekt WS-7.8 – układanie warstwy ścieralnej SMA
  • Obiekt WS-10.7 – próbne obciążenie obiektu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót

  • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót.

4 maja 2021