Tydzień 16 2021 r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : zgrzewanie geomembrany na zbiorniku retencyjnym ZR-01a.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż barier energochłonnych w ciągu S11 km 10+500-10+800, warstwa ścieralna SMA w km 6+820-8+800 JP, 6+860-7+800 JL, łącznice Ł02 i Ł04 na Węźle Kępno, oraz humusowanie terenu, skarp i rowów w km 5+274-7+000,
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków, wysięgników oraz bramownic, nasadzanie drzew na terenach zielonych w obrębie Węzeł Kępno.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • WS-7.8 – ułożenie warstwy ścieralnej SMA,
 • MS-10.7 – wykonanie próbnego obciążenia obikektu.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:
  budowa kanalizacji deszczowej na odcinku N (km 11+350-12+000) regulacja studni.
 • branża elektroenergetyczna:
  budowa oświetlenia drogowego – podłączenie szaf oświetleniowych – DP5599P, na Węźle Kępno Wschód oraz Węźle Baranów.
27 kwietnia 2021