Tydzień 16 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 1 000 m3) oraz wykonanie pasa technologicznego
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 6 000 m3), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 15 000 m2),
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 4 000 m3),

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – zasypka za przyczółkami P1 i P2,
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkiem P1, izolacja przyczółków i montaż maty drenażowej
 • WS-10.1- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • WS-10.5- wykop pod fundamenty murów oporowych w osi 1 i 2,
 • MS-10.7 – montaż belek ustroju nośnego, zbrojenie płyty ustroju nośnego
 • MS-10.9 – montaż belek ustroju nośnego
 • WD-11.9 –betonowanie ustroju nośnego

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku C oraz A, budowa wpustu P (w km 10+600 do 10+950) oraz O (w km 10+950 do 12+000), M (w km 9+000 do 10+600)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-02-03 w km 5+660 S11
20 kwietnia 2020