Tydzień 15 2021 r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • Oznakowanie pionowe – montaż słupków, wysięgników, tablic znaków i bramownic, nasadzania tereny zielone – Węzeł Kępno.
 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : prace na zbiornikach retencyjnych ZR-01a oraz ZR-01b.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: warstwa ścieralna SMA w km 8+800 do 9+400, humusowanie terenu przy ogrodzeniach km 8+000-10+590.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż barier na węźle Baranów, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, praca na zbiorniku retencyjnym ZR-11.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • WD-5.8 hydrofobizacja powierzchni betonowych,
 • WS-7.0 nawierzchnia na zabudowach chodnikowych,
 • WS-7.8 hydrofobizacja powierzchni betonowych, nawierzchnia na zabudowach chodnikowych,
 • WS-10.5 hydrofobizacja powierzchni betonowych, nawierzchnia na zabudowach,
 • MS-10.7 hydrofobizacja powierzchni betonowych, nawierzchnia na zabudowach,
 • MS-10.9 hydrofobizacja powierzchni betonowych, nawierzchnia na zabudowach,
 • WD-11.9 hydrofobizacja powierzchni betonowych, nawierzchnia na zabudowach.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:
  budowa kanalizacji deszczowej – regulacja studni na odcinku N (km 11+350 do 12+000)
 • branża elektroenergetyczna:
  budowa oświetlenia drogowego – podłączenie szaf oświetleniowych – DP5599P Węzeł Kępno Wschód, Węzeł Baranów.
20 kwietnia 2021