Tydzień 14 2021 r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, oraz prace na zbiornikach retencyjnych ZR-01a i ZR-01b – układanie geomembrany,
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż barier energochłonnych w km 10+200 – 10+500, warstwa ścieralna SMA w km 9+890 do 10+590, humusowanie terenu przy ogrodzeniach na 8+000 do 10+590, nasadzenie krzewów na węźle Kępno Wschód
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: warstwa wzmacniająca C3\4 km 13+100 – 13+400 (włączenie do istniejącej drogi DK11), warstwa ścieralna SMA w ciągu S11 km 10+590 do 13+050 oraz na łącznicach i rondach węzła Baranów, wykonanie poboczy z kruszywa 0\31,5.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • WS-7.0 Wykonanie nawierzchni na zabudowach chodnikowych,
 • WS-7.8 Wykonanie nawierzchni na zabudowach chodnikowych,
 • WS-10.1 Wykonanie nawierzchni na zabudowach chodnikowych,
 • WS-10.5 Wykonanie nawierzchni na zabudowach chodnikowych,
 • MS-10.7 Wykonanie nawierzchni na zabudowach chodnikowych,
 • MS-10.9 Wykonanie nawierzchni na zabudowach chodnikowych,
 • WD-11.9 Wykonano próbne obciążenia

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna – budowa kanalizacji deszczowej:
  Regulacja studni na odcinku B (5+350 – 5+750)
  Regulacja studni na odcinku P (10+600 -10+950)
  Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku N (WyN1 do SN2)
 • branża elektroenergetyczna:
  nie prowadzono robót.
14 kwietnia 2021