Tydzień 13 2021 r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, montaż ogrodzenia drogowego, prace na zbiornikach retencyjnych ZR-01a i ZR-01b – układanie geomembrany
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: warstwa wiążąca AC WMS w km 7+870 do 8+300, nasadzenie krzewów na węźle Kępno Wschód, humusowanie terenu
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: podbudowa bitumczna AC WMS w km10+500 do 11+020, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na drodze gminnej DG852579P, warstwa wiążąca AC WMS w km 10+500 do 11+040, warstwa ścieralna SMA na łącznicach i rondach węzła Baranów, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, montaż paneli aluminiowych ekranu akustycznego E4. montaż barier energochłonnych w km 10+000 – 10+500,

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

  • WD-11.9 wykonanie nawierzchni z żywic na zabudowach chodnikowych, ułożenie warstwy ścieralnej SMA na obiekcie i dojazdach

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża instalacyjna:
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • branża elektroenergetyczna:
  • budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót.
7 kwietnia 2021