Tydzień 13 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 2 000 m3), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 8 000 m2), humusowanie skarp i rowów
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 14 000 m3), wykopów (ilość ok. 2000 m3), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 7 000 m2), budowy zbiornika retencyjnego ZR-08
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 12 000 m3), wykopów (ilość ok. 4 000 m3), humusowania skarp i rowów.

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – zasypka za przyczółka P1, izolacja przyczółków i montaż maty drenażowej,
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkami P1 i P2
 • MS-10.5 – zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego
 • MS-10.9 – betonowanie przyczółka P1
 • WD-11.9 – montaż łożysk w osi 1, 2 i 3, montaż rusztowania i deskowania

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej – budowa wpustu K (L1 i L2), J (L3 i L4) J i K w ciągu DW482, M w km 9+900 do 10+160, A i C droga powiatowa DP5599P, kolektorów J (DW482 w km 0+300 do 0+340)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-02-03 w km 5+660 S11
 • sieci wod-kan – rozpoczęto przebudowę na kolizjach W4 w km 7+925 S11
31 marca 2020