Tydzień 12 2021 r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie: fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego, montaż barier energochłonnych w km 6+500 – 7+800, podbudowa bitumiczna AC WMS w km 6+900 – 7+111, warstwa wiążąca AC WMS w km 6+880 – 7+111, montaż paneli aluminiowych ekranu akustycznego E2
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: montaż ogrodzenia drogowego, podbudowa bitumiczna AC WMS w km 7+870 – 8+000 (uciąglenie drogi S11 w śladzie starego przebiegu DW482), nasadzenie krzewów na węźle Kępno Wschód
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż paneli aluminiowych ekranu akustycznego E4.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

  • WD-11.9 przygotowanie podłoża pod nawierzchnie z żywic na zabudowach chodnikowych,

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna:
  • budowa oświetlenia drogowego trasy zasadniczej S11– podłączanie szaf oświetleniowych na DP5599P i węzłach Kępno Wschód i Baranów.
31 marca 2021