Tydzień 10 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie nasypu (ilość ok. 2 000 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie nasypu (ilość ok. 2 000 m3), wykopów (ilość ok. 2000 m3) oraz humusowania skarp i rowów
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 nie prowadzono robót.
  Ponadto wykonano odcinek próbny warstwy wzmacniającej C3/4.

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkami P1 i P2, oraz izolacja przyczółków i montaż maty drenażowej
 • WS-10.1- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2, oraz izolacja przyczółków i montaż maty drenażowej
 • MS-10.5 – betonowanie ciosów podłożyskowych na przyczółkach P1 i P2
 • MS-10.7- deskowanie korpusu przyczółka P2
 • MS-10.9 – betonowanie fundamentu podpory P1, zbrojenie i deskowanie przyczółka P2, izolacja fundamentu w osi 1, zasypka fundamentu w osi 1
 • WD-11.9 – zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P3

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • kanalizacji deszczowej – rozpoczęto budowę kolektora J w ciągu DW482, kolektora L w km 9+650 oraz wpustów w km 10+200 do 10+560
 • sieci wod-kan – kontynuowano przebudowę na kolizjach W1 w km 5+600 S11, oraz S1 w km 5+600 S11
16 marca 2020