Okres realizacji

Data Rozpoczęcia: 02 października 2017r.

Okres realizacji: 34 miesiące od Daty Rozpoczęcia z wyłączeniem okresów zimowych (liczonych jako trzy miesiące od 15 grudnia do 15 marca) w okresie realizacji Robót.

Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe.