Lipiec ‘2022 r.

Lipiec ‘2022 r.
W dniu 01.07.2022 r. zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Wykonania dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” oraz złożył oświadczenie iż usunął wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe prace wskazane w Świadectwie Przejęcia.
Po dokonaniu oceny wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu (za wyjątkiem zobowiązań gwarancyjnych), przy uwzględnieniu spełnienia przez Wykonawcę powinności kontraktowych opisanych w Subklauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania] Warunków Kontraktu, Inżynier zdecydował o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Wykonawcy.
Świadectwo Wykonania będące dokumentem stanowiącym akceptację wykonania Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu zostało wydane przez Inżyniera w dniu 14.07.2022 r.

14 lipca 2022